หน้าหลัก
บุคลากรภายใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 

ข้าราชการ


นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวกาญจนา ศรีปิติวิทยานันท์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

นางสุนิตย์ รุ่งเรืองศิริวัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

นางสาวจุฑารัตน์ เชื้อชูชาติ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำ


 

นายไพรัตน์ เอี่ยมแฟง
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๒


 

นายสมพร ศรีอำไพ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ หัวหน้าหมวด ส ๒

 

 

 

พนักงานราชการ


นางสาวไกรสิรี เดชอุดม
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวภัทราภรณ์ ถวิลหวัง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล


นางสาวมนัญชยา นาคแสงทอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


นางสาวพรพรรณ ภูสมปอง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววรรณลดา บาลี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี


 

นางสาวชนรดา แพแสง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีิ


นางสาวอรวรรณ พลที
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี


 

นางสาวศิรินทร ดีรักษา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี


นางสาวนงลักษณ์ คุณราช
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี


 

นายสิทธิพงษ์ ศรีโพธิ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


 

นายธนพงศ์ วิมานมุณี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


 

นายธนพันธุ์ วิมานมุณี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


 

นายเอก อานพงษ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

   
   
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099