หน้าหลัก
บุคลากรภายใน
ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 

ข้าราชการ


นางสาวกัญญา เดือนนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผอ.ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล


นางมณี ยอดนุ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ


นายสมเกียรติ ชุติพงศ์พิสิฎฐุ์
ตำแหน่ง นายช่างรังวัดชำนาญงาน


นางสาวมาลี เพ็ญเขตรวิทย์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวใบพร ปาวรีย์
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ

 

 

 

 

พนักงานราชการ


นางสาววันเพ็ญ บุตรโคตร
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

 

 

 

พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล


นางสาวธัญพร วุฒิฐิโก
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวกัญหา ศิริทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวพิชญา เชื้อพระซอง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


นายนิลอุบล สุระสาย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวภาวดี กิจจามัย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวอรวรรณ โปร่งจิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ


นางสาวพิมพ์ชนก เชาวณาพรรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ


นางสาวภัทรา ตั้งอรุณสันติ
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล


นางสาววิชชานี ทรงกิติพิศาล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวเอมอร สงวนพิมพ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวศิริกานดา โนรีวงค์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวฐาณัชชา มหาวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางขวัญเรือน ถุงเป้า
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายธนธัช เพิ่มเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววัชรา นิลแสง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรักษ์สุดา ปาปะขัง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายศรัณวิชญ์ พึ่งภักดิ์ชินเกษม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวยุพาวรรณ รักศิลป์
ตำแหน่ง นิติกร


นางสาวกรองกาญจน์ ร่มแก้ว
ตำแหน่ง นิติกร


 

นายชินวัตร เทพวาลย์
ตำแหน่ง นิติกร


นางสาวมัทนา สดนวล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ


นางวรรณเพ็ญ เงินสวาท
ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา


นายมานพ จำนง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นายนเรนทร์ โรจนชีวะ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นายวีระชัย ตรีพรหม
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นายมนูญ คำตา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

   
   
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099