หน้าหลัก
บุคลากรภายใน
ส่วนแผนงานและประเมินผล
 

ข้าราชการ


นายสุชาติ ชินวรรณโชติ
ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการ

ผอ.ส่วนแผนงานและประเมินผล


นางสาวพัชรา ตันเปาว์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ

พนักงานราชการ


นายสุรเชษฐ กลอยโมรา
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค


นางสาวภัควลัญช์ญา ภูริณัฐวรวิบูล
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


นายกานต์ เชาวภาษี
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์


นายธนายุทธ ยุวรรณบูรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี


นายสราวุธ สุภศร
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวพัชราพรรณ ทัศดี
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


นายเมธี บุญเริ่ม
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค


นายเนรมิต แก้วจันทรานนท์
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค


นางสาวอภิญญา รัตนจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099