หน้าหลัก
บุคลากรภายใน
ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม
 

ข้าราชการ


นายสิริวัฒก์ ไทยกล้า
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ

ผอ.ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม


 

นางอรัญยานี วิทยกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ


 

นายประสิทธิ์พร จิตต์วารี
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน


 

นายวชรเมธา จันทพิมพะ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน


 

นางสาวรุ้งเพชร อร่ามศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฎิบัติการ

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำ


 

นายสุระชัย ใยบัว
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


นายศุภโชค คำจันแก้ว
ตำแหน่ง นักการจัดการทั่วไป


นางสาวสินีนาฏ อ่อนดี
ตำแหน่ง นักการจัดการทั่วไป


นายณัฐพล สมบูรณ์
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค


 

นายณัฐวุฒิ ชัยเลิศฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุวจี นิลมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

นางสาวเบญจวรรณ คงแจ้ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสรญา แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

   
 
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099