หน้าหลัก
บุคลากรภายใน
ส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 

ข้าราชการ


นายอภิชาติ จันทร์เทียน
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ

ผอ.ส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล


 

นายณัฐพร สกุลแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ


 

นายคณุตม์ พลดุล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

 

พนักงานราชการ


นางสาวกาญจนา เขียวไสว
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล


นายณรงค์ แสนตา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล


นางสาวประทุมพร นาริยะ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

   

 

 

พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล


 

นางสาวกุสุมา กล่อมเสนาะ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายไพบูลย์ ดอกคำ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนฤชล คำตรง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอมรรัตน์ อักขระ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสุรีรัตน์ เชียรจันทึก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 


นางสาวณัฐกานต์ สุขใจ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


นายณัฐวุฒิ บุญถาวร
ตำแหน่ง นักวิชการทรัพยากรธรณี


 

นายศุภณัฐ สัจจาสัย
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี


 

นายอภิชัย สาริกะภูติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโนบายและแผน


 

นางสาวซูมัยยะห์ เจะโซะ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวรัชฎาภรณ์ ประสงค์พันธ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


 

นางสาวนารีรัตน์ จันทรางกูล
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกรรณิการ์ จันทะรี
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวภัทรชนันท์ พาเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี


นายสุทธีร์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี


นายธนาจิต คำหล้า
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099