หน้าหลัก
ติดต่อหน่วยงานภายใน
สำนักสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

มือถือ

1

นางอรนุช  หล่อเพ็ญศรี

ผู้อำนวยการ
สำนักควบคุมกิจการ
น้ำบาดาล

0 2793 1075

-

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

มือถือ

1

นายประโยชน์  ด่านก่อโพธิ์

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

0 2793 1079

08 17421030

2

น.ส.กาญจนา  ศรีปิติวิทยานันท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0 2793 1084

08 15535655

3

น.ส.ไกรสิรี  เดชอุดม

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1086

08 70221912

4

น.ส.ภัทราภรณ์  ถวิลหวัง

เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2793 1129

08 68853810

5

น.ส.มนัญชยา  นาคแสงทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0 2793 1080

08 70571678

6

น.ส.วรรณลดา  บาลี

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1080

08 79315024

7

น.ส.สิริพร  หลิ่วห้อง

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1080

08 79373214

8

น.ส.ชนรดา  แพแสง

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1084

08 14984403

9

น.ส.พรพรรณ  ภูสมปอง

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1080

08 75184819

10

น.ส.ณฐมน  พูลชื่น

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

0 2793 1086

08 43443591

11

น.ส.อรวรรณ  พลที

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

0 2793 1080

08 14710463

12

น.ส.วรัญชลี  จันทร์สุข

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

0 2793 1086

08 17719588

 

 

ส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

มือถือ

1

นายอภิชาติ  จันทร์เทียน

นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ชำนาญการ

0 2793 1090

08 18992502

2

นายณัฐพร  สกุลแก้ว

นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ปฏิบัติการ

0 2793 1089

08 96857440

3

นายคณุตม์  พลดุล

นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ปฏิบัติการ

0 2793 1090

08 73441476

4

น.ส.กาญจนา  เขียวไสว

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2793 1087

08 91441601

5

น.ส.ประทุมพร  นาริยะ

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1087

08 46930161

6

นายณรงค์  แสนตา

เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2793 1087

08 00775679

7

นายพลศธร  สุขพ่วง

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2793 1089

08 06621616

8

น.ส.กุสุมา  กล่อมเสนาะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 2793 1089

08 76732974

9

น.ส.นฤมล  ดาโอภา

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2793 1087

08 57440020

10

นายไพบูลย์  ดอกคำ

เจ้าพนักงานธุรการ

0 2793 1089

08 32879629

11

น.ส.นฤชล  คำตรง

เจ้าพนักงานธุรการ

0 2793 1089

08 15834292

12

น.ส.อมรรัตน์  อักขระ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2793 1126

08 70543672

13

น.ส.ซูมัยยะห์  เจะโชะ

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1087

08 65694320

14

น.ส.ณัฐกานต์  สุขใจ

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1089

08 71757338

15

น.ส.สุรีรัตน์  เชียรจันทึก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2793 1089

08 70134993

 

 

ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

มือถือ

1

นายสิริวัฒก์  ไทยกล้า

นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ชำนาญการ

0 2793 1083

08 97728339

2

นางอรัญยานี  วิทยกิจ

นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ชำนาญการ

0 2793 1094

08 67933954

3

นายประสิทธิ์พร  จิตต์วารี

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

0 2793 1004

08 18684878

4

นายวชรเมธา  จันทพิมพะ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

0 2793 1091

08 18329025

5

น.ส.รุ้งเพชร  อร่ามศรี

นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ปฏิบัติการ

0 2793 1004

08 53454822

6

นายสุระชัย  ใยบัว

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3

0 2793 1078

08 94963691

7

นายศุภโชค  คำจันแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1078

08 40852969

8

น.ส.สินีนาฎ  อ่อนดี

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1078

08 94940372

9

นายณัฐพล  สมบูรณ์

นายช่างเทคนิค

0 2793 1078

08 61663925

10

น.ส.สุวจี  นิลมณี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2793 1078

08 96684402

11

นายณัฐวุฒิ  ชัยเลิศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2793 1078

08 52269777

12

น.ส.ใจกานต์  ทะสม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2793 1078

08 00102495

13

น.ส.สรญา  แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2793 1079

08 38134918

 

 

ส่วนแผนงานและประเมินผล

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

มือถือ

1

นายสุชาติ ชินวรรณโชติ

นักธรณีวิทยาชำนาญการ

0 2793 1081

08 63123567

2

น.ส.พัชรา  ตันเปาว์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

0 2793 1085

08 66127793

3

นายอนุวัฒน์  ทองประดับเพชร์

นักวิชาการการทรัพยากรธรณี
ปฏิบัติการ

0 2793 1092

08 05944085

4

นายสุรเชษฐ  กลอยโมรา

นายช่างเทคนิค

0 2793 1092

08 58118732

5

น.ส.ภัควลัญช์ญา  ภูริณัฐวรวิบูล

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2793 1085

08 94426692

6

นายกานต์  เชาวภาษี

นักวิทยาศาสตร์

0 2793 1092

08 51674460

7

นายธนายุทธ  ยุวรรณบูรณ์

นักวิชาการทรัพยากรธรณี

0 2793 1092

08 99621664

8

นายสราวุธ สุภศร

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1085

08 79976440

9

น.ส.พัชราพรรณ  ทัศดี

นักจัดการงานทั่วไป

0 2793 1085

08 90758615

10

นายเนรมิตร  แก้วจันทรานนท์

นายช่างเทคนิค

0 2793 1085

08 33269023

11

นายเมธี บุญเริ่ม

นายช่างเทคนิค

0 2793 1085

09 01511825

12

น.ส.อภิญญา  รัตนจันทร์

เจ้าพนักงานทรัพยากรณี

0 2793 1085

08 37474906

 

 

 

 

 

ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

มือถือ

1

น.ส.กัญญา เดือนนวล

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

0 2793 1093

08 92004518

2

นางมณี  ยอดนุ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

0 2793 1097

08 18688283

3

นายสมเกียรติ ชุติพงศ์พิสิฎฐุ์

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

0 2793 1096

08 98236977

4

น.ส.มาลี เพ็ญเขตรวิทย์

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

0 2793 1095

08 95121265

5

น.ส.ใบพร  ปาวรีย์

นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ปฏิบัติการ

0 2793 1077

08 70655694

6

น.ส.วันเพ็ญ บุตรโคตร

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2793 1098

08 98170097

7

น.ส.มนัญญา กุยโกฎิ์

นักวิชการเงินและบัญชี

0 2793 1095

08 91664766

8

น.ส.กัณหา ศิริทรัพย์

นักวิชการเงินและบัญชี

0 2793 1098

08 00175840

9

น.ส.พิชญา  เชื้อพระซอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2793 1098

08 72341327

10

นายนิลอุบล สุระสาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 2793 1096

08 80111385

11

น.ส.ภาวดี กิจจามัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 2793 1096

08 79649979

12

น.ส.อรวรรณ  โปร่งจิตร

นักวิชาการสถิติ

0 2793 1098

08 79888258

13

น.ส.วิชชานี ทรงกิติพิศาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2793 1096

08 71028663

14

น.ส.เอมอร  สงวนพิมพ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

0 2793 1098

08 14863239

15

น.ส.ศิริกานดา  โนรีวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2793 1096

08 02273988

16

นายธนธัช  เพิ่มเจริญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2793 1077

08 69876556

17

น.ส.อรุณรัศ  อักขระ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2793 1077

08 40059533

18

น.ส.วัชรา  นิลแสง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2793 1077

08 96982451

19

น.ส.ยุพาวรรณ  รักศิลป์

นิติกร

0 2793 1095

08 17933514

20

น.ส.กรองกาญจน์  ร่มแก้ว

นิติกร

0 2793 1097

08 60017208

21

น.ส.ชุติมา  แก้วหลวง

เจ้าพนักงานพัสดุ

0 2793 1096

08 68738848

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099