หน้าหลัก
เอกสารการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3/2559
>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ
>>> แนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล
>>> สรุปผลการเบิกจ่าย สนง.ทสจ. 76 จังหวัด
>>> สรุปผลการเบิกจ่าย สทบ.เขต 1-12
>>> รายละเอียดการเงินคงเหลือ
>>> กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099