หน้าหลัก
ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
>>> ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่าย
เพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง

 

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099