หน้าหลัก
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างฯ 60 สทบ. เขต และสนง.ทสจ.
>>> แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างฯ 60 สทบ.เขต
>>> แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างฯ 60 สนง.ทสจ
เอกสารการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
>>> การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง

 

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099