หน้าหลัก
ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดขอนแก่น)
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดนครราชสีมา)
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่)
สรุปข้อมูลการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 จังหวัดนำร่องการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล
กราฟแสดงข้อมูลการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
คำสั่งกระทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2558

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099