หน้าหลัก
ข้อมูลทะเบียนช่างเจาะ

วิศวกร/นักธรณ

รายชื่อวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ปี 2552 - 2561

download

ช่างเจาะ

รายชื่อช่างเจาะน้ำบาดาล ปี 2552 - 2561

download

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099