หน้าหลัก
คำถามที่ถามบ่อย
   
     
เรื่องควรรู้
   
     
   
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     

เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ

   
     
   
     
   
     
เรื่องการประกอบกิจการน้ำบาดาล
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
เรื่องแบบฟอร์มการรายงาน
   
     
เรื่องการลักลอบเจาะบ่อน้ำบาดาลและการควบคุม
   
     
     
เรื่องวัสดุ ครุภัณฑ์
   
     
เรื่องกิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการ์
   
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
เรื่องระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ
   
     
   
      

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099