หน้าหลัก
คำถามที่ถามบ่อย
  กดที่คำตอบสีแดงเพื่ออ่านคำตอบครับ

การเจาะ / การใช้น้ำบาดาล

1. ถ้าเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึกไม่ถึง 30 เมตรแต่มีขนาดบ่อใหญ่ตั้งแต่ 4 นิ้ว ขึ้นไป และปริมาณ
การใช้น้ำมากเกินกว่า 10 ลบ.ม. / วัน จะถือว่าใช้น้ำบาดาลหรือไม่ ต้องขออนุญาตหรือไม่

  ตอบ :         ปัจจุบันหลักเกณฑ์ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ที่กำหนดเกินกว่า 15 เมตร เกินกว่า 20 เมตร หรือความลึกเกินกว่า 30 เมตร ได้ถูกยกเลิกแล้ว ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนด เขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้ท้องที่ของแต่ละจังหวัด ในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และให้น้ำบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาลส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น้ำบาดาล หากบ่อน้ำบาดาลนั้นๆ มีความลึก เกินกว่า 15 เมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
2. บ่อน้ำที่เจาะไม่ถึงความลึกของน้ำบาดาลตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขต
น้ำบาดาล และความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 เทศบาล/อบต. จะต้องดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         หากการเจาะนั้นมีความลึกไม่เกินกว่าที่กำหนด ถือว่าไม่เป็นบ่อน้ำบาดาลตามประกาศ กระทรวงดังกล่าว
3. เทศบาล/อบต. เจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับใช้ในเขตรับผิดชอบของตนเองต้องขออนุญาต หรือไม่
    ตอบ :         เทศบาล/อบต. หากประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาล ต้องขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง
4. ในกรณีที่ทาง อบต. (ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่) ทำโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่
แต่ไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาประมูลงาน (ตั้งแต่ปี 2552) ทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)
มีหน่วยงานที่จะมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ได้หรือไม่
    ตอบ :         สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทุกเขต ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถให้บริการ ด้านการเจาะน้ำบาดาลได้หาก อบต. ใดต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าดำเนินการ สามารถติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือ สทบ. เขต ในพื้นที่ได้โดยตรง
5. กรณีผู้เจาะบ่อน้ำบาดาลโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจาะกับทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
หรือท้องถิ่นควรทำอย่างไร เนื่องจากมีการใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว
    ตอบ :         กรณีบ่อน้ำบาดาลที่เจาะไปแล้ว ภายหลังตรวจพบว่าไม่ได้ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จะต้องดำเนินคดี โดยการบันทึกเปรียบเทียบคดีความผิดตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฐานเจาะน้ำบาดาล โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นต้องแจ้งให้ ผู้กระทำความผิดขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องต่อไป
6. ในกรณีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสาธารณะของเทศบาลแต่ไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตตาม ขั้นตอน เทศบาลต้องดำเนินการขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้น้ำหรือไม่
    ตอบ :         ก่อนการเจาะน้ำบาดาล เทศบาล/อบต. จะต้องขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ถูกต้องก่อน และเมื่อเจาะเสร็จแล้วก็ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้น จะมีความผิดฐานประกอบกิจการน้ำบาดาลโดยมิได้รับอนุญาต ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
7. การเจาะน้ำบาดาลในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเจาะน้ำบาดาลแล้วพบว่า
เป็นน้ำเค็มจะทำอย่างไร
    ตอบ :         เนื่องจากในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เคยเป็นทะเลมาก่อน) มีแหล่งเกลือหิน (แร่โปแตช) ที่อยู่ใต้พื้นดินเป็นจำนวนมหาศาลในพื้นที่หลายจังหวัด ในพื้นที่ใกล้เคียง อาจจะมีแหล่งเกลือหินขนาดเล็กๆ เมื่อมีน้ำใต้ดินไหลผ่านจึงละลายเป็นน้ำเค็มบ้าง น้ำกร่อยบ้าง กระจายอยู่ทั่วไปเป็นหย่อมๆ เราอาจเรียกแหล่งน้ำเค็มเหล่านี้ว่า "กะเปาะ น้ำเค็ม" ถ้าเจาะน้ำบาดาลลงไปในบริเวณที่เป็นกะเปาะน้ำเค็ม ก็จะได้น้ำเค็ม ดังนั้น การเจาะน้ำบาดาล ควรจะปรึกษาช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพราะจะสามารถรู้ข้อมูลว่าในพื้นที่ใด มีน้ำเค็มอยู่ในระดับความลึกเท่าใด มีน้ำจืดอยู่ในระดับความลึกเท่าใด พื้นที่บางแห่ง น้ำจืดอยู่ใต้น้ำเค็มลึกลงไปก็มี และการเจาะน้ำบาดาลผ่านน้ำเค็มลงไปยังน้ำจืดที่อยู่ข้างล่าง จะต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์การสร้างบ่อที่ทนทานการกัดกร่อนของน้ำเค็ม และต้องใช้เทคนิค อย่างสูงในการเจาะน้ำบาดาลดังกล่าว การเจาะน้ำบาดาลนั้น กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ได้กำหนดไว้ว่า ถ้าเจาะน้ำบาดาล แล้วไม่ได้น้ำบาดาล (เจาะแล้วไม่มีน้ำ น้ำมีน้อยไม่เพียงพอ หรือได้น้ำเค็ม) ให้อุดกลบบ่อ น้ำบาดาลนั้นให้มีสภาพเหมือนเดิม เพื่อป้องกัน รักษา ไม่ให้น้ำสกปรก น้ำบนดินที่ผสมปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือทิ้งขยะ ฯลฯ ลงไปในบ่อ จะทำให้ซึมลงไปในแหล่งน้ำบาดาล ทำให้ แหล่งน้ำบาดาลเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น เมื่อเจาะน้ำบาดาลแล้วพบว่าเป็นน้ำเค็ม จึงต้องอุดกลบบ่อน้ำนั้นด้วย
8. บ่อน้ำบาดาลของเอกชนที่มีอยู่เดิมจะต้องให้มาขออนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่มาขออนุญาต จะทำอย่างไร
    ตอบ :         เทศบาล/อบต. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความเป็นมาและ ความสำคัญของทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธิที่จะนำ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ แต่การใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลโดยไม่ถูกต้อง ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง หรือใช้ผิดวิธี จะเกิดผลกระทบ (มลภาวะ) ต่อแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งจะทำให้คุณภาพของ น้ำบาดาลเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เหมาะที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภค ดังนั้น กฎหมาย น้ำบาดาลจึงควบคุมการใช้น้ำบาดาลโดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลอย่างประหยัด พอเพียง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล โดยไม่ขาดแคลน ดังนั้น ถ้าประชาชนมีบ่อน้ำบาดาลใช้อยู่ก่อนแล้ว จะต้องใช้น้ำบาดาล อย่างประหยัด ระมัดระวัง อนุรักษ์น้ำบาดาลดังกล่าว และหากบ่อน้ำบาดาลนั้นเข้า องค์ประกอบของกฎหมายน้ำบาดาล คือ มีความลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาลก่อนจึงจะใช้น้ำบาดาลได้ หากไม่มาขอ อนุญาตใช้น้ำบาดาล จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายน้ำบาดาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือนหรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่ง ท่าน รมว.ทส. ได้ลงนาม แต่งตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล/อบต. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล โดย ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งก่อนถ่ายโอนภารกิจ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะจัดฝึกอบรม เรื่องน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม เทศบาล/อบต. อาจต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับ การบังคับใช้กฎหมายน้ำบาดาล การที่จะให้ประชาชนมาขออนุญาต อาจจะเกิดปัญหา ความไม่พึงพอใจบ้างแต่ก็มีความเห็นว่า ควรเริ่มต้นจากตัวของเรา หรือญาติของเรา ที่มีบ่อน้ำบาดาลมาก่อนให้มาขออนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยทำเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักใน คุณค่าและความสำคัญของน้ำบาดาล และถ้าเริ่มต้นแนะนำให้มาขออนุญาตได้ 1 คน คนที่ 2 3 .... ให้มาขออนุญาต คงจะสำเร็จได้ไม่ยากเกินไป
9. บ่อน้ำบาดาลที่ทราบความลึกที่ต้องการจะเจาะว่าไม่ถึงชั้นน้ำบาดาลจำเป็นต้องขอรับ
ใบอนุญาตหรือไม่
    ตอบ :         บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อต้องขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลก่อนทุกบ่อ เว้นแต่มีเจตนาชัดเจนว่า เจาะไม่ถึงชั้นน้ำบาดาลตามกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องขอรับใบอนุญาต
ใบอนุญาต
1.
ในการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลเมื่อดำเนินการสำรวจแล้วพบว่าสภาพบ่ออยู่ในสภาพ
ใช้การไม่ได้ดี  ทางช่างของกรมเห็นควรให้ทำการเป่าล้างบ่อก่อน และทาง อปท. ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะรับการถ่ายโอน อยากทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุด เพื่อของบประมาณในการซ่อมให้อยู่ในภาพใช้งานได้ดีเพื่อถ่ายโอนให้ อปท. ต่อไปแล้ว
2. บ่อน้ำบาดาลสาธารณะและบ่อของเอกชนจะต้องเก็บค่าวิเคราะห์น้ำด้วยหรือไม่
ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่ผ่าน สามารถขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่
    ตอบ :         การอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล จะต้องวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลก่อน ถ้ามีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานบริโภคได้ จึงจะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ และจะต้องเก็บค่าวิเคราะห์น้ำด้วยหรือไม่นั้น ให้พิจารณาดังนี้
    1.กรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและมีรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมาพร้อมด้วยแล้ว ไม่ต้องเรียกเก็บค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
    2.กรณีที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาลยังไม่มีรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลมาประกอบการพิจารณา ต้องดำเนินการดังนี้
        (1)ผู้ขอรับใบอนุญาตเก็บตัวอย่างน้ำส่งให้เจ้าหน้าที่นำน้ำตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเสียค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างละ 1,200 บาท
        (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะดำเนินการเอง โดยสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ที่ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือจะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำก็ได้ แต่ต้องเป็นบริษัทเอกชนที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ และการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำนั้นจะต้องวิเคราะห์ตามเกณฑ์ หรือ พารามิเตอร์ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด
3. การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ดูได้จากที่ไหน
    ตอบ :         ปัจจุบันการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หากอยู่ในเขตจังหวัดที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุมัติ อนุญาตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต จะต้องใช้รหัสหมายเลข อปท. มาแทนรหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาลจังหวัดแบบเดิม ซึ่งสามารถดูรหัสหมายเลขของ อปท. ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.thailcocaladmin.go.th)
4. การต่ออายุใบอนุญาต หากใบอนุญาตหมดอายุแล้ว จะให้ดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ข้อ 1 กำหนดว่า การต่อใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ดังนั้น หากใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่ ตามแบบ นบ. 2
5. การโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล pdf
    ตอบ : >>>pdf<<<
การจัดเก็บรายได้
1. รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาลจัดสรรให้ท้องถิ่นเมื่อไหร่ อย่างไร
    ตอบ :         การจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียม ได้มีการจัดสรรไว้ในเบื้องต้นแล้ว คือ ค่าธรรมเนียม คำขอรับใบอนุญาต ฉบับละ 10 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาทรวม 510 บาท จะเป็นรายได้ของ อบต. ทั้งหมด สำหรับรายได้จากค่าใช้น้ำบาดาล จะต้องส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในอัตราร้อยละ 50 และเป็นรายได้ของแผ่นดินร้อยละ 50 ส่วนในอนาคตอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ท้องถิ่นนำส่งได้รับส่วนแบ่งจากเงินค่าใช้น้ำบาดาลด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ การกระจายอำนาจฯ กำหนด
2. อยากทราบหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล
หากการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลย้อนหลังหรือไม่
ถ้าเอกชนไม่ยินยอมชำระค่าใชน้ำบาดาลจะต้องดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ได้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลไว้ 3 ประเภท คือ ประเภท อุปโภคบริโภค ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรม บริการ และ การค้า) ประเภทเกษตรกรรม (เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์) หากการใช้น้ำบาดาลอยู่ในพื้นที่ที่ระบบประปา (กปน. และ กปภ.) ยังไม่สามารถให้บริการได้ ถ้าเป็นการใช้น้ำประเภทอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม จะได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล แต่ถ้าเป็นการใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ จะได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ำบาดาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จึงเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลด้วย ถ้าไม่ชำระ ค่าใช้น้ำบาดาลตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเพิ่มเป็นร้อยละตามอัตราที่กฎหมาย กำหนดเช่นกัน หากผู้ใช้น้ำมีหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลไม่ยอมชำระค่าใช้น้ำบาดาล พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่/เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 สามารถกล่าวโทษร้องทุกข์ดำเนินคดีให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลต่อไป
3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลอีกครั้ง
หรือไม่
    ตอบ :         เรื่องการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะชี้แจงและแนะนำ เทศบาล/ อบต. อีกครั้งให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริงก่อนที่จะให้จัดเก็บค่าใช้น้ำจริงๆ
กฎหมาย
1. จะดำเนินการอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
    ตอบ :         ต้องใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจว่า พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 มีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์และป้องกันน้ำบาดาลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไม่ให้ เสียหายและสามารถนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
2. เหตุใดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ไม่สามารถขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  เนื่องจากนักบริหารงานช่างมาจากสายงานเดียวกับตำแหน่งนายช่าง และ ผอ.กองช่าง
    ตอบ :         เนื่องจากก่อนการถ่ายโอนภารกิจและก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับสถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร "พนักงานเจ้าหน้าที่" สำหรับช่างและนายช่างของเทศบาล/อบต. และในระหว่างการฝึกอบรมได้มีการสอบถาม ข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล/อบต. ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจากข้อมูลที่ได้ไม่มีตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ดังนั้นในเบื้องต้นจะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น นายช่าง และช่างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นและเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนไประยะหนึ่งแล้วจะมีการแก้ไขให้ครอบคลุมตำแหน่งอื่นให้ครบถ้วนต่อไป
3. ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
    ตอบ :         เมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจแล้ว เทศบาล/อบต. ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ
4. เทศบาล/อบต. ดำเนินการอย่างไรกับบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม
    ตอบ :         แจ้งให้ผู้ใช้น้ำบาดาลหรือผู้ครอบครองมาขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
5. บ่อน้ำบาดาลที่มีความลึกไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดที่มีใช้อยู่ จะดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         เทศบาล/อบต. ควรจะสำรวจบ่อน้ำบาดาลและทำประวัติบ่อดังกล่าวไว้ทุกบ่อ ทั้งนี้เทศบาล/อบต. จะได้ประโยชน์จากการสำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาล คือ ทราบได้ว่าพื้นที่ใดมีน้ำบาดาลในระดับที่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตรต้องปฏิบัติตามกฎหมายพื้นที่ใดมีน้ำบาดาลในระดับตื้นไม่ต้องขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
6. เจ้าหน้าที่ของเทศบาล/อบต. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านน้ำบาดาลไม่มากนัก
หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง ทบ. จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
    ตอบ :         เมื่อ ทบ. ได้ถ่ายโอนภารกิจมาให้แล้ว ทบ.จะไม่ปล่อยให้ เทศบาล/อบต. ดำเนินการ ตามลำพัง แต่ให้คำแนะนำ (เป็นพี่เลี้ยง) ให้ความช่วยเหลือด้านการควบคุม กำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรของ เทศบาล/อบต. ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิค ด้านวิชาการ และกฎหมายน้ำบาดาลเป็นระยะๆ จะทำให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เรื่องควรรู้
1. ในการถ่ายโอนภารกิจจะดำเนินการพร้อมกันทุก เทศบาล/อบต. หรือไม่
    ตอบ :         ในปี 2554 จะถ่ายโอนเฉพาะ เทศบาล/อบต. พื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง คือ นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดอื่นๆ จะทยอยถ่ายโอนในปีถัดไป โดยคาดว่าจะสามารถ ถ่ายโอนได้ทุกจังหวัดภายในปี 2557
2. เทศบาล/อบต. สำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาลแล้ว พบว่า มีบ่อน้ำบาดาล จำนวน 30 บ่อ
แต่ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ ทบ. ส่งให้ตรวจสอบ มีจำนวน 15 บ่อ บ่อที่เหลือจะให้ดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         การสำรวจบ่อน้ำบาดาล (บ่อสาธารณะ) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบข้อมูลบ่อน้ำบาดาล ที่มีอยู่ทั้งสิ้นมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่สำรวจได้จริงไปปรับปรุง ให้เป็นข้อมูลเดียวกันที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ตรงกัน ดังนั้นจึงขอให้ เทศบาล/อบต. สำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด โดยให้บันทึกรายละเอียดในแบบสำรวจ ด้วยว่าสภาพบ่อเป็นอย่างไร ใช้ได้ หรือไม่ได้
3. การสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดหลุมยุบจริงหรือไม่
    ตอบ :         การสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดหลุมยุบจริงหรือไม่นั้น ต้องดูข้อเท็จจริงจากสภาพพื้นที่ เช่น การเกิดหลุมยุบบริเวณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานั้น เกิดจากการทำเหมืองเกลือ โดยเจาะบ่อลงไปในแหล่งเกลือหินและอัดน้ำจืดลงไปละลายเกลือหินแล้วสูบขึ้นมานำเข้า กระบวนการผลิตเกลือ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการทำเหมือง เรียกว่า เหมืองละลาย เมื่ออัดน้ำจำนวนมากลงไปละลายเกลือทำให้เกิดเป็นโพรงเมื่อส่วนบนของ โพรงเกลือถูกน้ำละลายจะทำให้ความหนาของเกลือบางลงจนถึงระดับหนึ่งที่ไม่สามารถ รับน้ำหนักบนผิวดินได้ก็จะยุบตัวลงมา ในลักษณะหลุมกลมๆ หรือในกรณีที่เกิดหลุมยุบ ในที่อื่นๆ เช่น ในหินปูนซึ่งอยู่ใต้พื้นดินเมื่อถูกน้ำซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายได้ดี ละลาย นานเข้าก็จะเกิดเป็นโพรง เป็นถ้ำใต้พื้นดิน ด้านบนของถ้ำจะถูกละลายบางลง เมื่อได้รับ แรงกดทับ หรือเกิดการเคลื่อนตัวของโลก ก็จะทำให้พื้นที่ด้านบนของถ้ำพังยุบลงมา ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการสูบน้ำบาดาล
4. บ่อน้ำบาดาลที่ เทศบาล/อบต. มี 30 บ่อ บ่อน้ำบาดาลที่ ทบ. ส่งให้ตรวจสอบ มี 15 บ่อ
บ่อน้ำบาดาลที่เหลือจะให้ เทศบาล/อบต. ดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         ปรับปรุงฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและบ่อน้ำบาดาลของ เทศบาล/อบต. ให้ข้อมูลตรงกันก่อนและดำเนินการถ่ายโอนต่อไป
5. ประวัติบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ใช่หรือไม่
    ตอบ :         ประวัติบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่สามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ( www.dgr.go.th )
6. บ่อน้ำชนบทจำเป็นต้องมีมาตรวัดปริมาณน้ำทุกบ่อหรือไม่ เช่น บ่อน้ำใช้อุปโภคบริโภค
หรือใช้ในเกษตรกรรม กรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง
    ตอบ :         ผู้รับใบอนุญาตน้ำบาดาล ต้องตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำทุกบ่อ ยกเว้นบ่อน้ำบาดาลขนาด ไม่เกิน 100 มม. ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้าน จัดสรรตามมติ คณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2538 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538
7. บ่อน้ำบาดาล (บางบ่อ) ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด จะต้องให้มีผู้มาขออนุญาตหรือไม่
    ตอบ :         ให้สอบถามผู้ที่อาศัยในบริเวณนั้น อาจจะมีผู้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้เจาะน้ำบาดาล เจาะเมื่อใด เจาะลึกเท่าใด เป็นต้น หากไม่มีผู้ใดทราบ ให้หมายเหตุใบแบบสำรวจไว้ด้วย และถ้ามีหลักฐานว่าบ่อน้ำบาดาลนั้นได้มีการโอนให้ท้องถิ่นแล้ว จะต้องดำเนินการขอรับ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง
8. ถ้าต้องการทราบรายชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถตรวจสอบได้ที่ใด
และขอข้อมูลได้หรือไม่
    ตอบ :         ช่างเจาะน้ำบาดาลที่ผ่านการฝึกอบรม มีรายชื่อประกาศไว้ที่ สทบ.เขต ทุกเขต สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด และประกาศในเว็ปไซต์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หากจะขอข้อมูลรายชื่อ ขอได้ที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
9. สมมติว่าผลวิเคราะห์น้ำบาดาลไม่ผ่านการวิเคราะห์สามารถขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่
    ตอบ :         ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการขอใช้น้ำเพื่ออะไร หากเป็นอุปโภคบริโภคก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ แต่หากเป็นการใช้ที่ที่ไม่เกี่ยวกับการดื่มกินก็อาจอนุโลมให้ใช้ได้ โดยหมายเหตุว่าน้ำบาดาล จากบ่อนี้มีลักษณะทางกายภาพอย่างไรเหมาะสำหรับนำไปใช้ในลักษณะใด

เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ในกิจกรรมที่ 1 – 5 เมื่อค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลเหลือ สามารถนำงบประมาณที่เหลือมา ถัวจ่ายเป็นค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้หรือไม่
    ตอบ :         กิจกรรมที่ 1-5 กำหนดไม่ให้ถัวจ่าย เนื่องจาก ในแต่ละกิจกรรมจะดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนและระยะที่กำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานในภาพรวมล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเข้าคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ล่าช้าไปด้วย ดังนั้น ในช่วงแรกของโครงการขอให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินโดยในแต่ละกิจกรรม 1-5 โดยมิให้ถัวจ่ายเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายก่อน หากมีปัญหา อุปสรรค หรือดำเนินการแล้วเสร็จมีเงินคงเหลือ จะนำไปดำเนินการในรายการที่งบประมาณไม่เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายกำหนดไว้ จะนำปัญหา อุปสรรค เสนอคณะกรรมการ กพน. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ถัวจ่ายได้ต่อไป (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ถ้าหากมีการจ้างเฉลี่ย 12 เดือน และจ้าง 2 คน เดือนละ 4,000 บาท ก็จะจ้างไม่ได้ เงินส่วนที่เหลือจากการจ้างเหมาบริการต้องคืนหรือไม่
    ตอบ :         ได้จัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประมาณเดือนละ 8,300 บาทต่อ 1 คน หากจ้างต่ำกว่าแล้วผลงานได้ตามเป้าหมาย หากมีเงินในรายการนี้คงเหลือสามารถถัวจ่ายไปดำเนินการรายการอื่นได้ ยกเว้นกิจกรรมที่ 1-5 (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
3. กรณีงบประมาณ จำนวน 35,000 บาท ในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ
และ อปท. ปัจจุบัน จะมีค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง และค่าน้ำมัน ถ้างบ 35,000 บาท ไม่เพียงพอจะทำอย่างไร
    ตอบ :         กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรมไว้ ตั้งไว้เป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุเป้าหมายอบรม จำนวน 50 คน ซึ่งคาดว่างบประมาณเพียงพอ (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
4.

สืบเนื่องจากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ 3 ของ ทสจ. เมื่อประชาสัมพันธ์แล้ว ประชาชนมาติดต่อขอใช้น้ำบาดาลมากขึ้น และขอเข้าระบบมากขึ้น ทาง ทบ. จะสนับสนุนงบประมาณ
อย่างไรบ้าง เมื่อประชาชนมาเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องไปทำการตรวจสอบบ่อหรือไม่
เมื่อไม่ได้ตรวจสอบบ่อทาง ทบ. มีงบประมาณหรือไม่เป็นห่วงกลัวค่าน้ำมันไม่พอ

    ตอบ :         ในเบื้องต้น ความลึกบ่อ 15 เมตร หากมีเป็นจำนวนมาก ให้ออกใบอนุญาตใช้ได้เลย และรวบรวมข้อมูลเพื่อตั้งเป็นงบประมาณในโครงการปีต่อไป (ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี)
เรื่องการประกอบกิจการน้ำบาดาล
1.
ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ขายที่ดินที่มีบ่อน้ำบาดาลตั้งอยู่ให้ผู้อื่น แล้วผู้ซื้อใหม่ต้องการใช้น้ำ
จากบ่อน้ำบาดาลแต่ไม่สามารถตามเจ้าของเดิมมาดำเนินการโอนใบอนุญาตได้ต้องดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         กรณีที่ติดต่อได้ ให้เจ้าของเดิมมาโอน ถ้าติดต่อไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองที่ดินรายใหม่ แต่มีบ่อน้ำบาดาลเดิมอยู่ และขออนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่และให้ทำการยกเลิกใบอนุญาตเดิม (นายอภิชาติ จันทร์เทียน)
2. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเดิม เลิกกิจการและเป็นบุคคลล้มละลาย ธนาคารยึดที่ดินและใบอนุญาตได้ขาดไป สามารถใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินการอุดกลบได้หรือไม่
    ตอบ :         กรณีที่ติดต่อได้ ให้เจ้าของเดิมมาโอน ถ้าติดต่อไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองที่ดินรายใหม่ แต่มีบ่อน้ำบาดาลเดิมอยู่ และขออนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่และให้ทำการยกเลิกใบอนุญาตเดิม (นายอภิชาติ จันทร์เทียน)
       &nbsp สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน ตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษา ศาลปกครองคือทางเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลแจ้งให้เจ้าของที่ดินอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่ไม่มาต่ออายุใบอนุญาต แต่ศาลปกครองตัดสินออกมาว่าเจ้าของใหม่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล เพราะฉะนั้นการที่จะบังคับตามมาตรา 27 และ 37 ให้ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลดำเนินการอุดกลบฯ เพราะฉะนั้นเราต้องบังคับเจ้าของเดิมแต่ถ้าไม่สามารถตามผู้ประกอบการเดิมมาดำเนินการได้ ก็เป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็แจ้งมาที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็จะไปดำเนินการอุดกลบตามแผนการอนุรักษ์ และในกรณีที่หมู่บ้านจัดสรรคุณจะมาเกี่ยงไม่ขอใช้น้ำบาดาลไม่ได้ ฉะนั้นจะต้องมาขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ในกรณีที่ใช้น้ำบาดาลอยู่อันนี้มีคำพิพากษาศาลปกครอง (นายสุรพล ธรรมสาร)
3. การชำระค่าใช้น้ำบาดาลสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้หรือไม่
    ตอบ :         การผ่อนชำระยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องออกเป็นประกาศกระทรวงฯ (นายอภิชาติ จันทร์เทียน)
4. บ่อที่เคยขออนุญาตและหมดอายุไปแล้วไม่มาขอต่ออายุ โดยไม่ทำอะไรเลย โดยไม่มาขอยกเลิก
และไม่ทำการอุดกลบฯ จะต้องทำอย่างไร
    ตอบ :         ในกรณีบ่อที่ขาดการติดต่อหรือหมดอายุ ต้องให้ได้ข้อเท็จจริงว่ายังมีการใช้อยู่หรือเปล่า ถ้ายังใช้อยู่ อันดับแรกก็ต้องเปรียบเทียบคดี เพราะมีการใช้น้ำบาดาล โดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ผู้ประกอบการมาขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง ในกรณีไม่ใช้ก็ให้แจ้งมาทำการยกเลิกและอุดกลบให้ถูกต้อง ในกรณีที่มีผู้ประกอบการรับผิดชอบอยู่ มี พรบ. น้ำบาดาลกำหนดว่าผู้ประกอบการจะต้องยกเลิกและทำการอุดกลบถ้าไม่อุดกลบทางราชการสามารถเข้าไปอุดกลบได้และเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของบ่อน้ำบาดาล (นายอภิชาติ จันทร์เทียน)
5. กรณีที่ดิน อปท. เจาะแล้ว ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ เขามีเฉพาะบ้านเลขที่
แต่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ สามารถออกใบอนุญาตใช้ได้หรือไม่
    ตอบ :         ให้ยึดหลักว่าถ้าเป็นพื้นที่เขตอุทยาน เขตป่าสงวน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ไม่ควรออกใบอนุญาต (นายสุรพล ธรรมสาร)
6. กฎกระทรวงใหม่กำหนดความลึก 15 เมตร ในกรณีที่พื้นที่นั้นแต่เดิมความลึกที่กำหนดถึง 30 เมตร แต่มีบ่อที่มีความลึก 20 เมตร จึงไม่ต้องขออนุญาต เมื่อมีกฎกระทรวงต้องดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         ในกรณีนี้ตามบทเฉพาะกาลของ พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 บัญญัติให้ผู้ครอบครองอยู่เดิมและประสงค์จะใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลนั้นต่อไป ต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นจะมีความผิด และมีบทลงโทษตามกฎหมาย (นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์)
7. ในกรณีหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 4 ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของ พรบ. นี้ กรณีที่เป็นจังหวัดที่ใช้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ถือว่าเป็นกรมฯ กรมหนึ่งจังหวัดสามารถสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่
จะถือว่าได้รับการยกเว้น
ตามมาตรา 4 หรือไม่
    ตอบ :         จังหวัดไม่ถือว่าได้รับการยกเว้นตามมาตรา 4 ยกตัวอย่าง จังหวัดอุดรธานีทุกวันนี้ สตง.เข้าไปตรวจก็มีการเปรียบเทียบคดีอยู่ฐานลักลอบเจาะน้ำบาดาล ถ้ายังไม่มีการยื่นขอใช้ก็ยังต้องเข้าไปติดตามตรวจเรื่องขอใช้อยู่ (นายสุรพล ธรรมสาร)
8. ในกรณีใบอนุญาตขาดแล้วผู้ประกอบการยังไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลจะต้องดำเนินการ
อย่างไร
    ตอบ :         กรณีใบอนุญาตหมดอายุต้องติดตามให้มาต่ออายุใบอนุญาต ถ้าละเลย หรือนิ่งเฉยถือว่ามีความผิด ต้องประสานทางผู้ประกอบการให้มาทำการต่ออายุใบอนุญาต (นายสุรพล ธรรมสาร)
9. กรณีการฟ้องคดี หากใบอนุญาตสิ้นอายุเดือนธันวาคม 2553 และผู้ได้รับใบอนุญาตยังใช้น้ำจนถึงปัจจุบันและไม่จ่ายค่าใช้น้ำจนถึงปัจจุบัน เราต้องฟ้องร้องคด
ีจนถึงปัจจุบัน หรือฟ้องถึงเวลาใบอนุญาตสิ้นอายุ
    ตอบ :         การฟ้องร้องต้องคำนวณค่าเสียหายจากการใช้น้ำบาดาล (ทางแพ่ง) สามารถฟ้องย้อนกลับไปจนวันสิ้นอายุใบอนุญาตและมีอายุความ 10 ปี ในกรณีที่มีหนี้ค้างถึง 31 ธ.ค. ผู้ถูกฟ้องร้องสามารถทำความตกลงชำระบางส่วนได้พร้อมทั้งเสียดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 (นายสุรพล ธรรมสาร)
10. ถ้าผู้ตายมีทายาทโดยมีลูกชายใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลจะตกทอดโดยมรดกได้หรือไม่
    ตอบ :         ถ้าใครเป็นคนได้ที่ดิน บุคคลผู้นั้นต้องขออนุญาตเพราะว่าคนมาขออนุญาตใช้น้ำบาดาลก็ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพราะคนที่มาขอต้องมีสิทธิ์ใช้น้ำบาดาล แล้วก็ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล (นายอภิชาติ จันทร์เทียน)
11. กรณีที่ 1 ถ้าเจ้าของบ่อเดิมเลิกกิจการล้มละลายถูกยึดที่ดินและในระหว่างนี้ก็ไม่ได้มีการใช้น้ำบาดาล
เพราะเป็นที่รกร้างไปแล้ว ต่อมามีผู้มาซื้อที่ดินใหม่แล้วเจ้าของใหม่อยากใช้น้ำบาดาลแต่
ใบอนุญาตเดิมยังไม่สิ้นอายุและเจ้าของเดิมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและยังไม่ได้โอนใบอนุญาต
ใช้น้ำบาดาลจะใช้น้ำบาดาลต่อต้องทำอย่างไร
    ตอบ :         ในกรณีที่ที่ดินถูกธนาคารยึดแล้วมีผู้ครอบครองที่ดินใหม่แล้วเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลมีการแจ้งหนี้หรือไม่ ถึงแม้จะมีการแจ้งไป แต่อาจไม่มีผู้มาติดต่อ ไม่มาชำระ เพราะที่ดินถูกปิดไปแล้ว ฉะนั้น ถ้ามีผู้ซื้อที่ดินรายใหม่ ก็ขอให้มาขอใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าซ้อนกัน และพบว่าใบอนุญาตอันเดิมยังไม่สิ้นอายุก็ให้ยกเลิกใบอนุญาตเดิมแล้วให้ผู้ประกอบการรายใหม่ทำเรื่องขออนุญาตใช้น้ำบาดาล (นายอภิชาติ จันทร์เทียน)
12. กรณีที่ 2 ผู้รับใบอนุญาตเดิมเสียชีวิตแล้วลักษณะกิจการเป็นรีสอร์ทถ้าคุณแม่
มาใช้น้ำบาดาลแทนลูกชายที่ตายแล้วยังไม่ได้รับใบมรณะบัตรซึ่งก็มีทายาท
ของผู้ตายอยู่ด้วยเกิดปัญหากันขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาล
เป็นบางงวดอยู่ด้วย กรณีนี้จำต้องดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         ถ้าผู้รับใบอนุญาตตายใบอนุญาตนั้นก็สิ้นสุดไปเลย เพราะใบอนุญาตน้ำบาดาลที่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลเป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้ตายจะโอนใบอนุญาตไม่ได้ แต่ผู้ขอรายใหม่ก็มาขออนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่ได้ (นายอภิชาติ จันทร์เทียน)
13. ทสจ. นั้น รับภาระด้าน น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล งบประมาณน้ำบาดาลเขต
ก็ไม่มีงบประมาณ และจะนำงบยุทธศาสตร์จังหวัดมาใช้ตามข้อยกเว้นมาตรา 4 ก็ไม่ได้
ควรจะทำอย่างไรดี พอจะมีงบประมาณมาจากจังหวัดบ้างไหม
    ตอบ :         รับแล้วรวบรวมไว้ ยังไม่ต้องตรวจ เพราะยังไม่มีงบ ประเด็นที่ 2 เมื่อเขายื่นแล้วเราต้องพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เราก็จะทำโครงการของบใน ปี 2556 และทำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหาร กพน. เพื่อไปตรวจสอบย้อนหลัง (นายสุรพล ธรรมสาร)
14. สทบ .เขต 5 มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนมีชาวบ้านเขาไปอาศัยอยู่แล้วปรากฏว่ามีการขออนุญาต
ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่เขตป่าสงวนและเคยได้เข้าคณะอนุกลั่นกรองและได้มีมติไม่ให้ออก
ใบอนุญาตเจาะเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ที่มีกรรมสิทธิ์จึงออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ และมีชาวบ้านมาขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลกันมากกรณีอย่างนี้ควรดำเนินการอย่างไร
    ตอบ :         ถ้าไม่มีสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ แต่ต้องดูกรณีเป็นรายๆ ไป ถ้ามีการอยู่อาศัยกันหนาแน่นก็สามารถออกให้ได้ แต่ถ้าเป็นป่าสงวนก็ห้ามไม่ให้ออกใบอนุญาตให้เลย (นายสุรพล ธรรมสาร)
15. ใบอนุญาตช่างเจาะที่ออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้วมีการติดตามหรือไม่ว่า
ผู้ได้รับอนุญาตสังกัดนะที่ใดเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขหรือเมื่อมีการให้ใบอนุญาต
แล้วมีการติดตามหรือไม่
    ตอบ :         ได้ติดตามสำรวจสถานะ และการรับจ้างเจาะ น้ำบาดาลของช่างเจาะน้ำบาดาล และทราบว่าช่างเจาะน้ำบาดาลมีสถานะและรับจ้างเจาะน้ำบาดาล 2 ลักษณะ คือ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นพนักงาน เป็นลูกจ้างของบริษัท ฯลฯ ซึ่งรับจ้างเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศ และเป็นเจ้าของกิจการเอง โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นลูกจ้างหรือดำเนินการเองโดยร่วมมือกัน และรับจ้างเจาะน้ำบาดาลทั่วไปในพื้นที่ภูมิลำเนา
        ช่างเจาะน้ำบาดาลที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือเจ้าของกิจการเองว่าเป็นช่างเจาะที่อยู่ในสังกัด หรือในความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ทบ. ได้จดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล และการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล และประกาศรายชื่อในเวปไซต์ของ ทบ. แล้ว ทุกท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ (นายสิริวัฒก์ ไทยกล้า)
16. สืบเนื่องจากเกิดเหตุมหาอุทกภัย อบจ. มีหน้าที่ในการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค แต่อบจ. ไม่มีใบอนุญาตรับรองช่างเจาะ ประเด็นดังกล่าวจะทำอย่างไร
    ตอบ :         เรื่อง อบจ. ทุกวันนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ยกเว้นให้กับ นายก อบจ. ที่เขามีรถเจาะหลักทุกวันนี้ต้องทำตามประกาศกระทรวง ถ้าคุณไม่มีหนังสือรับรองช่างเจาะคุณต้องไปขออนุญาตเจาะก่อนจึงจะดำเนินการเจาะน้ำบาดาลได้ ผู้รับใบอนุญาตเจาะก็ต้องมีใบอนุญาต ถ้าไม่มีใบรับรองช่างเจาะก็ต้องเปรียบเทียบปรับ (นายสุรพล ธรรมสาร)
17. การโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล pdf
    ตอบ :         >>>pdf<<<
เรื่องแบบฟอร์มการรายงาน
1. แบบฟอร์มรายงานประจำเดือนที่ให้แบ่งแยกประเภทบ่อ จะเป็นบ่อเกษตรอุปโภคบริโภค ธุรกิจ การรายงานจะต้องรายงานทุกประเภทหรือไม่ เพราะกิจกรรมที่ 2 ระบุว่าเป็นบ่อธุรกิจเท่านั้น การสำรวจบ่ออื่นที่ไม่ใช่บ่อธุรกิจก็ไม่สามารถเบิกได้ใช่หรือไม่
    ตอบ :         กิจกรรมที่ 2 กำหนดให้ตรวจสอบบ่อธุรกิจ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
2. แบบฟอร์มหมายเลข 3 หน้าที่ 3 ประเภทการใช้น้ำตามใบอนุญาตมีความแตกต่างกับประเภท
การใช้น้ำอย่างไร เอกสารหมายเลข 3 ช่วงความลึกที่ระบุค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุดให้ดูจาก
ใบอนุญาตเจาะหรือเปล่า
    ตอบ :         ประเภทการใช้น้ำตามที่ได้รับอนุญาตก็เป็นอุปโภคบริโภค ธุรกิจ และเกษตร ตามใบอนุญาต แต่ช่องสุดท้าย ประเภทการใช้น้ำบาดาลอยากให้มีความละเอียดว่านำไปใช้ทำอะไร ในธุรกิจนั้น (นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)
เรื่องการลักลอบเจาะบ่อน้ำบาดาลและการควบคุม
1. ถ้ารู้ว่ามีการลักลอบเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้จะถือว่า
เป็นความผิดฐานละเว้นหรือไม่
    ตอบ :         ถ้าเป็นที่ดินเขตป่าสงวนเราก็จะไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตให้ได้แต่ถ้าเป็นพนักงานประจำท้องที่ เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิจารญาณว่าเป็นการลักลอบเจาะแล้วไม่ทำอะไรเลยก็จะเกิดความเสียหายต่อรัฐ ก็ให้พิจารณาเป็นรายๆไป แต่ถ้าอยู่ในเขตป่าสงวนก็ห้ามออกใบอนุญาตเป็นอันขาด (นายสุรพล ธรรมสาร)
2. เมื่อพบเจอรถเจาะขณะกำลังทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถดำเนินคดีได้หรือไม่
แล้วขัดต่อมาตรา 3 ที่ประกาศเขตน้ำบาดาลที่ความลึก 15 เมตร หรือไม่ ถ้าเจอกรณีที
เจาะไม่ถึง 15 เมตร จะดำเนินคดีได้หรือไม่
    ตอบ :         กรณีนี้ให้ดูข้อมูลในเบื้องต้นก่อนว่า การเจาะนั้นได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องหรือไม่ ส่วนนิยามในมาตรา 3 แห่ง พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดความลึกของน้ำบาดาลที่ความลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร สำหรับการดำเนินคดีในข้อหาเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนั้น หลักการคือ ให้ดูที่เครื่องมือและเจตนา แต่เพื่อความชัดเจนและเพื่อให้องค์ประกอบของความผิดครบถ้วนตามกฎหมายควรเฝ้าดูการเจาะนั้น หากพบว่ามีการเจาะลงไปเกินกว่า 15 เมตร ก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์)
3. มีวิธีการที่จะควบคุมรถเจาะหรือขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมได้
หรือไม่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และควรเพิ่มสินบนนำจับให้สูงๆ
ในกรณีมีผู้กระทำความผิดลักลอบเจาะและไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ
    ตอบ :         กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนรถเจาะน้ำบาดาล และจะกำหนดมาตรการที่จะควบคุมรถเจาะน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการดำเนินการกับรถเจาะน้ำบาดาลนั้น ขอแนะนำว่า ถ้าท่านเห็นรถเจาะน้ำบาดาลกำลังลักลอบเจาะน้ำบาดาลอยู่ และเจาะลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ท่านในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่นำกำลังเข้าร่วมดำเนินการจับกุม ยึดของกลางในการกระทำความผิด และแจ้งความดำเนินคดีต่อไป แต่ถ้าเห็นรถเจาน้ำบาดาลกำลังวิ่งไป - มา ไม่ทราบว่าจะไปเจาะที่ไหน ของใคร ได้รับใบอนุญาตเจาะหรือไม่ ท่านยังไม่สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่เข้าจับกุมได้ เนื่องจากยังไม่เข้าข่ายหรือไม่ครบองค์ประกอบของการกระทำความผิด จึงได้แต่เฝ้าระวังติดตาม และรอจนกว่าเขาจะลงมือเจาะ และเจาะลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงดำเนินการเข้าจับกุมตามที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับการเพิ่มสินบนนำจับนั้น คงต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล (นายสิริวัฒก์ ไทยกล้า)
เรื่องวัสดุ ครุภัณฑ์
1. คอมพิวเตอร์และกล้องควรระบุช่วงเวลาที่จะได้เมื่อไหร่ และ GPS ที่เสียส่งให้กรมซ่อมให้ได้หรือไม่
และเรื่อง GPS อยากให้เป็นรุ่นที่สามารถอัพเดทข้อมูลได้
    ตอบ :         เรื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ประมาณไว้อีก 2 เดือน กล้องถ่ายรูป อยู่ระหว่างการทำสัญญาและส่งมอบ ส่วนเรื่อง GPS ไม่ได้จัดซื้อให้เพราะเมื่อ 4 ปีที่แล้วได้จัดซื้อให้แล้ว ส่วนในกรณีเสียก็สามารถใช้งบค่าวัสดุซ่อมแซมได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้ GPS รุ่นที่สามารถอัพเดทข้อมูลได้คงจะต้องตั้งงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
2. งบประมาณปี 2555 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี ไม่เกิน 5,000 บาท ได้หรือไม่ จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
ไม่เกิน 5,000 บาท ได้หรือไม่ ถ้าซื้อไม่ได้และซื้อไปแล้วจะต้องทำอย่างไร
    ตอบ :         เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์ และกล้องถ่ายรูป ไม่ได้โอนให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวม หากมีการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ กล้องถ่ายรูป ในรายการละไม่เกิน 5,000 บาท จะต้องมีเหตุผลความจำเป็นรีบด่วนที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งหากไม่มีอุปกรณ์จะทำให้ผลเสียหายและไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามขอให้จังหวัดรอครุภัณฑ์ที่ ทบ. จัดซื้อให้ (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
เรื่องกิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการ์
1. การจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 x 4 เมตร จำนวน 3 แผ่น ซึ่งมีพื้นที่รวม 18 ตารางเมตร แต่สามารถใช้เนื้อหาเดิมได้หรือไม่
    ตอบ :         เป้าหมายของกิจกรรมนี้กำหนดไว้ต้องทำ 3 ป้าย จึงได้จัดทำ รูปแบบตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 ป้าย เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อสะดวกในการใช้ประชาสัมพันธ์ ขนาดปรับได้ตามความเหมาะสม (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
2. กิจกรรมที่ 3 ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำเป็นหนังสือแจ้งไปทาง สนง.ทสจ. ได้หรือไม่ไหม
ว่าจะถัวจ่ายได้ใน 70,000 บาท
    ตอบ :         สคบ.จะทำหนังสือแจ้งไป ซึ่งหากจังหวัดที่จะดำเนินการจัดอบรมสามารถดำเนินการได้เลย (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
3. เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ที่กำหนดขนาดมา จะขอลดขนาดลงได้หรือไม่
    ตอบ :         ขนาดของป้ายให้ปรับได้ตามความเหมาะสม สะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
4. ตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ 3 ทสจ. สตูลได้กำหนดแผนงานไว้เป็นวันที่ 17 พ.ค.55 แต่เอกสารและข้อมูลที่ทาง ทบ. จะจัดเตรียมให้พร้อมให้ ทสจ. ได้เมื่อใด เนื่องจากทางภาคใต
้จะต้องรีบดำเนินการ
    ตอบ :         เอกสารและข้อมูลจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ทาง ทบ. จะรีบดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารไปให้ (นายประสิทธิ์พร จิตต์วารี)
5. การจัดประชุมจัด 2 ครั้ง ได้หรือไม่ เพราะบางจังหวัดมีพื้นที่กว้างต้องใช้เวลาเดินทางนาน
    ตอบ :         สามารถทำได้ โดยเป้าหมายจะต้องไม่ต่ำกว่า 50 คน (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
6. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและ อปท. จะใช้การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงได้หรือไม่
    ตอบ :         ต้องมีหลักฐานว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ต้องดูว่าเขาฟังหรือไม่ และให้เน้นเรื่องการอบรมชี้แจงมากกว่า (นางสาวกัญญา เดือนนวล)
7. กิจกรรมที่ 3 เรื่องเอกสารที่จะเผยแพร่ตามแผน ชลบุรีจะทำการประชาสัมพันธ์ไปทาง
อปท. 99 แห่ง อยากให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วยจัดเอกสารให้
    ตอบ :         ปัจจุบันมีเอกสารแผ่นพับเดิมที่จัดทำไว้และยังเหลืออยู่ประมาณ 500 - 1,000 แผ่น ซึ่งจะได้จัดส่งให้ สนง.ทสจ. ชลบุรี ต่อไป (นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์)
เรื่องระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ
1. อยากให้มีกระดานถาม – ตอบในเว็ปไซต์ของ ทบ. เพื่อตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ่
    ตอบ :         ตอนนี้ก็มีในเวปไซต์ของ ทบ.อยู่แล้ว ที่ www.dgr.go.th เขียนว่า "บริการ ทสจ. และ สทบ."ส่วนกระดานถาม – ตอบ กำลังพิจารณาอยู่ (ดร. อรนุช หล่อเพ็ญศรี)
2. ต้องการให้ ทบ. ประเมินศักยภาพของน้ำบาดาลในแต่ละจังหวัดน้ำที่เหลือมีกี่ลูกบาศก์เมตร
และใช้ไปเท่าไร คงเหลือ เท่าไร และมีปริมาณน้ำเติมเท่าไร และต้องการทราบความเสี่ยงของการขาดสมดุลของชั้นน้ำบาดาลในแต่ละจังหวัด
    ตอบ :         คำถามนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่จำเป็นต้องนำไปใช้ ทาง ทบ. กำลังดำเนินการจัดรวบรวมข้อมูลให้อยู่ แต่ว่าคงไม่เสร็จโดยเร็ว แต่สุดท้ายแล้วจะต้องเป็นข้อมูลที่ต้องมีทุกเขตทุกจังหวัด (ดร. อรนุช หล่อเพ็ญศรี)
3. จากโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้งตามที่ อทบ.
ได้กล่าว คือขั้นตอนการทำแผนงานโครงการ ยังเป็นโครงการนำร่องการศึกษาอยู่ อยากให้
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดเป็น TOR เตรียมการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการศึกษา
ที่จะนำไปใช้จริง ในพื้นที่วัสดุ อุปกรณ์ ขนาดปั๊ม หอถัง รวมถึงความครอบคลุมของพื้นที่แต่ละหน่วยมีข้อพิจารณาอย่างไร
ที่กำหนดเป็นรายละเอียด TOR ออกมา หรืออาจจะเป็นมาตรฐาน
    ตอบ :         กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะรับประเด็นหารือนี้ไว้ปรับปรุง และพัฒนา (ดร. อรนุช หล่อเพ็ญศรี) 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099