หน้าหลัก
โครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการภารกิจ
ด้านน้ำบาดาลเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099