หน้าหลัก
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต และการกำหนออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต
และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

3. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. 2556

4. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

5. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2552

6. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต พ.ศ. 2552

คำสั่งคณะกรรมการ

1. คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
2. คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต)
3. คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขต (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099