หน้าหลัก
แผ่นพับ/โปสเตอร์ที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล

โครงสร้างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แนะนำกรม แผ่น 1

แนะนำกรม แผ่น 2

แนวคิดการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

โครงการน้ำโรงเรียน
การทรุดบ่อ

การอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

สาเหตุแผ่นดินทรุด

น้ำบาดาลคืออะไร

ชนิดของชั้นหินอุ้มน้ำบาดาล

ลักษณะทั่วไปของชั้นหินอุ้มน้ำบาดาล

แผ่นดินทรุด

การอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

กฏหมายน้ำบาดาล

มาตรฐานน้ำบาดาลขององค์การอนามัยโลก

น้ำบาดาลกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ

การใช้ประโยชน์พลังงานความร้อนใต้พิภพ

แผนที่น้ำบาดาล แผ่น 1

แผนที่น้ำบาดาล แผ่น 2

งานบริการประชาชนเกี่ยวกับน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลตาม พรบ. พ.ศ. 2520 แผ่น 1
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลตาม พรบ. พ.ศ. 2520 แผ่น 2
วิธีใช้น้ำบาดาลอย่างประหยัด

แนะนำกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรน้ำบาดาล แผ่น 1
การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรน้ำบาดาล แผ่น 2

น้ำบาดาลบนเกาะ แผ่น 1

น้ำบาดาลบนเกาะ แผ่น 2

อุดกลบบ่อน้ำบาดาล แผ่น 1

การเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล แผ่น 1

การเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล แผ่น 2

อุดกลบบ่อน้ำบาดาล แผ่น 2

วัฎจักรของน้ำ

มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ แผ่น 1
มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ แผ่น 2

10 คำถาม กับกฏ-กติกา "น้ำบาดาล"

การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แผ่น 1

การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แผ่น 2

การเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ต้องขออนุญาต

   
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099