หน้าหลัก
วิสัยทัศน์

การปฏิบัติงานที่ดีจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นคุณธรรม มาตรฐานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานเป็นหลัก รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงประชาชนทั่วไปในการบริหารจัดการ และควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

พันธกิจ

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ตลอดจนให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านเทคนิค และวิชาการน้ำบาดาลแก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องของการควบคุมการอนุญาตการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล และการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ           การอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายน้ำบาดาล การไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล การอุดกลบบ่อน้ำบาดาล โดยการกำกับดูแลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจในการควบคุม ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลทั่วประเทศ บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099