หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่

(1)ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลให้เป็นไปตามแผนการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลแห่งชาติ และแผนการจัดสรรทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน 

(2)ปฏิบัติภารกิจในการควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 

(3)ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิชาการน้ำบาดาลสำหรับการเจาะน้ำบาดาล การเลิกเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นพิษ รวมทั้งการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล 

(4)การกำหนดมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค 

(5)ปฏิบัติภารกิจในการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการแก่ผู้ควบคุมและรับผิดชอบการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบน้ำบาดาล 

(6)ปฏิบัติภารกิจในการจัดให้มีการจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล และผู้รับเหมาเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งดำเนินการเพื่อออกหนังสือรับรองให้วิศวกรและนักธรณีวิทยา

(7)ปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการในพื้นที่ควบคุมพิเศษ กำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการควบคุมกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่ควบคุมพิเศษ รวมทั้ง การกำหนดขอบเขตในพื้นที่ควบคุมพิเศษ และการศึกษา วิจัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

(8)บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รวมทั้งบริหารโครงการต่างๆ ในกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 

(9)ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ และฝ่ายเลขานุการในคณะต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 

(10)ประกาศเขตน้ำบาดาล กำหนดความลึกของน้ำบาดาล และปริมาณน้ำบาดาลให้เหมาะสมกับสภาพทางอุทกธรณีวิทยา 

(11)ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กร
1. ส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล (สจคบ.)
 1. กำกับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

 2. ดำเนินการออกใบอนุญาต  การประกอบกิจการน้ำบาดาล

 3. คำนวณและจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล  และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติ  น้ำบาดาล พ.ศ. 2520

 4. ควบคุม  กำกับ  ดูแล  และให้คำปรึกษาการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

 5. ดำเนินการเรื่องการอุทธรณ์การประกอบกิจการน้ำบาดาล

 6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการน้ำบาดาล  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล 

2. ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม (สปทอ.)
   1. ดำเนินการฝึกอบรมช่างเจาะน้ำบาดาล  วิศวกร  และนักธรณีวิทยา  ออกหนังสือรับรองและจดทะเบียน  เพื่อเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการเจาะน้ำบาดาล  และการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

   2. ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ  การควบคุม กำกับ  ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลทั่วประเทศ

   3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาลรวมทั้งเทคนิคการดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล

   4. ตรวจสอบ  ดำเนินคดี  และวางมาตรการป้องกันการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

   5. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการทางเทคนิคและวิชาการการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

3. ส่วนแผนงานและประเมินผล (สผปม.)
 1. วางแผนการจัดสรรทรัพยากรน้ำบาดาลและประเมินผลการควบคุมกิจการน้ำบาดาลและแผนงานโครงการของสำนัก

 2. ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลการประกอบกิจการน้ำบาดาล  เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล

 3. พัฒนาระบบข้อมูลบ่อน้ำบาดาลข้อมูลทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล  วิศวกร  นักธรณีวิทยา  และระบบสารสนเทศการประกอบกิจการน้ำบาดาลทั่วประเทศ

 4. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

4. ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (สกพน.)
 1. บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  เพื่อใช้ในการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม  และบริหารการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

 2. จัดทำแผนงาน  โครงการ  งบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

 3. กำกับดูแลบุคลากร  และทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

 4. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เพื่อการศึกษา  การฝึกอบรม  และการควบคุมติดตามการนำเงินรายได้หักเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  ของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทั่วประเทศ

 5. ติดตามและประเมินผลงานโครงการที่ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

 6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

5. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

ควบคุม  กำกับ  ดูแล  การดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป  ได้แก่  งานสารบรรณ  งานบุคลากร  งานการเงิน  งานบัญชี  งานงบประมาณ งานทะเบียนและงานออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  งานพัสดุและครุภัณฑ์  งานยานพาหนะ  งานอาคารและสถานที่  งานประชุมและพิธีการต่างๆ  การผลิตเอกสารทั้งรูปแบบการพิมพ์และการถ่ายเอกสาร  การจัดทำสำเนาดิจิตอล  การตรวจทานหนังสือและเอกสารทางราชการ  การตรวจทานเรื่องก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต  ต่ออายุใบอนุญาต  ออกใบแทนใบอนุญาต  และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล  ก่อนนำเสนอให้  ผอ.สคบ.  พิจารณาลงนาม  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล  การประสานและดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099