หน้าหลัก
ความเป็นมา

การปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการก่อตั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเป็นองค์กรหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในประเทศ ซึ่งมีฝ่ายควบคุมกิจการน้ำบาดาลทำหน้าที่
ในการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ำบาดาลทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 จังหวัด
และอีก 69 จังหวัดทั่วประเทศ ต่อมาเพื่อให้การปฏิบัติราชการควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการ
น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ตลอดจนการให้บริการข้อมูล คำปรึกษาด้านเทคนิค
และวิชาการน้ำบาดาล ควบคุม อนุญาต การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล และการระบายน้ำบาดาล
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้งสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลจากฝ่ายควบคุมกิจการน้ำบาดาล ซึ่งได้จัดตั้ง
เป็นสำนักภายใน ขึ้นตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 268/2546 ในวันที่
25 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยมีการจัดส่วนบริหารภายในจำนวน 9 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานตรวจสอบ กลุ่มงานอนุญาต กลุ่มงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ฝ่ายข้อมูล ฝ่ายช่วยอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายทรัพยากรน้ำบาดาล 75 จังหวัด

ต่อมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้จัดทำแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2549 ในการนี้สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลจึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากสำนักที่จัดตั้งภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในจำนวน 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล    
(สจคบ.) ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม (สปทอ.) ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (สกพน.)
ส่วนแผนงานและประเมินผล (สผปม.) และฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) ซึ่งได้ดำเนินการตามขอบเขต
ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายไว้จนถึงปัจจุบัน

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099