หน้าหลัก
Thursday 04-Dec-2014 9:57
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการ น้ำบาดาล(GCL)  รอบที่ 5 ครั้งที่ 9-10 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 25/11/2557
การฝึกอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร ช่างเจาะน้ำบาดาล และ การอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 17 25/11/2557
ฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 3 ภาคใต้ 13/11/2557
โครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" 12/11/2557
อบรม GCL รอบที่ 4 ครั้งที่ 7-8 11-13/11/2557
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างฯ ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 5/11/2557
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล 
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม Daimond Cliff โรงแรมรอยัล พลา คลิฟบีช อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
14/5/2557
พิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3  
ผอ.ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลเข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากท่านอธิบดี และท่านรองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
ประชุมช่างเจาะน้ำบาดาล ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556
เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง อทบ. ผอ. สำนักควบคมฯเจ้าหน้าที่จาก
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลทุกส่วนและช่างเจาะน้ำบาดาลที่เป็นตัวแทนจากบริษัทเอกชนกว่า 20 บริษัท
 
การประชุมโครงการติดตามประเมินผลเรื่องการประชุมสัมมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบ่อน้ำบาดาล การตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลและการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล
GCL ประจำปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) วันที่ 18-21 พย. 56 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2
 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานเครื่องวัดปริมาณน้ำและการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ
ประจำบ่อน้ำบาดาล วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และมีการอบรมภาคปฏิบัติ ณ อาคารโรงงานฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง
 
ประชุมคณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2556 เวลา 9.30น.-11.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธานฯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099