ประเด็นถามตอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   
  กดที่คำตอบสีแดงเพื่ออ่านคำตอบครับ
 

การเจาะ / การใช้น้ำบาดาล

คำถามคันใจ ถ้าเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึกไม่ถึง 30 เมตรแต่มีขนาดบ่อใหญ่ตั้งแต่ 4 นิ้ว ขึ้นไป และปริมาณการใช้น้ำมากเกินกว่า 10 ลบ.ม. / วัน จะถือว่าใช้น้ำบาดาลหรือไม่ ต้องขออนุญาตหรือไม่

  ตอบ :         ปัจจุบันหลักเกณฑ์ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ที่กำหนดเกินกว่า 15 เมตร เกินกว่า 20 เมตร หรือความลึกเกินกว่า 30 เมตร ได้ถูกยกเลิกแล้ว ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนด เขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้ท้องที่ของแต่ละจังหวัด ในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และให้น้ำบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาลส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น้ำบาดาล หากบ่อน้ำบาดาลนั้นๆ มีความลึก เกินกว่า 15 เมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
คำถามคันใจ บ่อน้ำที่เจาะไม่ถึงความลึกของน้ำบาดาลตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขต
น้ำบาดาล และความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 เทศบาล/อบต. จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ตอบ :         หากการเจาะนั้นมีความลึกไม่เกินกว่าที่กำหนด ถือว่าไม่เป็นบ่อน้ำบาดาลตามประกาศ กระทรวงดังกล่าว
คำถามคันใจ เทศบาล/อบต. เจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับใช้ในเขตรับผิดชอบของตนเองต้องขออนุญาต หรือไม่
  ตอบ :         เทศบาล/อบต. หากประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาล ต้องขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง
คำถามคันใจ ในกรณีที่ทาง อบต. (ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่) ทำโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ แต่ไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาประมูลงาน (ตั้งแต่ปี 2552) ทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) มีหน่วยงานที่จะมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ได้หรือไม่
  ตอบ :         สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทุกเขต ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถให้บริการ ด้านการเจาะน้ำบาดาลได้หาก อบต. ใดต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าดำเนินการ สามารถติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือ สทบ. เขต ในพื้นที่ได้โดยตรง
คำถามคันใจ กรณีผู้เจาะบ่อน้ำบาดาลโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจาะกับทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต หรือท้องถิ่นควรทำอย่างไร เนื่องจากมีการใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว
  ตอบ :         กรณีบ่อน้ำบาดาลที่เจาะไปแล้ว ภายหลังตรวจพบว่าไม่ได้ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จะต้องดำเนินคดี โดยการบันทึกเปรียบเทียบคดีความผิดตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฐานเจาะน้ำบาดาล โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นต้องแจ้งให้ ผู้กระทำความผิดขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องต่อไป
คำถามคันใจ ในกรณีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสาธารณะของเทศบาลแต่ไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตตาม ขั้นตอน เทศบาลต้องดำเนินการขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้น้ำหรือไม่
  ตอบ :         ก่อนการเจาะน้ำบาดาล เทศบาล/อบต. จะต้องขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ถูกต้องก่อน และเมื่อเจาะเสร็จแล้วก็ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้น จะมีความผิดฐานประกอบกิจการน้ำบาดาลโดยมิได้รับอนุญาต ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
คำถามคันใจ การเจาะน้ำบาดาลในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเจาะน้ำบาดาลแล้วพบว่าเป็นน้ำเค็มจะทำอย่างไร
  ตอบ :         เนื่องจากในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เคยเป็นทะเลมาก่อน) มีแหล่งเกลือหิน (แร่โปแตช) ที่อยู่ใต้พื้นดินเป็นจำนวนมหาศาลในพื้นที่หลายจังหวัด ในพื้นที่ใกล้เคียง อาจจะมีแหล่งเกลือหินขนาดเล็กๆ เมื่อมีน้ำใต้ดินไหลผ่านจึงละลายเป็นน้ำเค็มบ้าง น้ำกร่อยบ้าง กระจายอยู่ทั่วไปเป็นหย่อมๆ เราอาจเรียกแหล่งน้ำเค็มเหล่านี้ว่า "กะเปาะ น้ำเค็ม" ถ้าเจาะน้ำบาดาลลงไปในบริเวณที่เป็นกะเปาะน้ำเค็ม ก็จะได้น้ำเค็ม ดังนั้น การเจาะน้ำบาดาล ควรจะปรึกษาช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพราะจะสามารถรู้ข้อมูลว่าในพื้นที่ใด มีน้ำเค็มอยู่ในระดับความลึกเท่าใด มีน้ำจืดอยู่ในระดับความลึกเท่าใด พื้นที่บางแห่ง น้ำจืดอยู่ใต้น้ำเค็มลึกลงไปก็มี และการเจาะน้ำบาดาลผ่านน้ำเค็มลงไปยังน้ำจืดที่อยู่ข้างล่าง จะต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์การสร้างบ่อที่ทนทานการกัดกร่อนของน้ำเค็ม และต้องใช้เทคนิค อย่างสูงในการเจาะน้ำบาดาลดังกล่าว การเจาะน้ำบาดาลนั้น กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ได้กำหนดไว้ว่า ถ้าเจาะน้ำบาดาล แล้วไม่ได้น้ำบาดาล (เจาะแล้วไม่มีน้ำ น้ำมีน้อยไม่เพียงพอ หรือได้น้ำเค็ม) ให้อุดกลบบ่อ น้ำบาดาลนั้นให้มีสภาพเหมือนเดิม เพื่อป้องกัน รักษา ไม่ให้น้ำสกปรก น้ำบนดินที่ผสมปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือทิ้งขยะ ฯลฯ ลงไปในบ่อ จะทำให้ซึมลงไปในแหล่งน้ำบาดาล ทำให้ แหล่งน้ำบาดาลเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น เมื่อเจาะน้ำบาดาลแล้วพบว่าเป็นน้ำเค็ม จึงต้องอุดกลบบ่อน้ำนั้นด้วย
คำถามคันใจ บ่อน้ำบาดาลของเอกชนที่มีอยู่เดิมจะต้องให้มาขออนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่มาขออนุญาต จะทำอย่างไร
  ตอบ :         เทศบาล/อบต. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความเป็นมาและ ความสำคัญของทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธิที่จะนำ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ แต่การใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลโดยไม่ถูกต้อง ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง หรือใช้ผิดวิธี จะเกิดผลกระทบ (มลภาวะ) ต่อแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งจะทำให้คุณภาพของ น้ำบาดาลเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เหมาะที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภค ดังนั้น กฎหมาย น้ำบาดาลจึงควบคุมการใช้น้ำบาดาลโดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลอย่างประหยัด พอเพียง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล โดยไม่ขาดแคลน ดังนั้น ถ้าประชาชนมีบ่อน้ำบาดาลใช้อยู่ก่อนแล้ว จะต้องใช้น้ำบาดาล อย่างประหยัด ระมัดระวัง อนุรักษ์น้ำบาดาลดังกล่าว และหากบ่อน้ำบาดาลนั้นเข้า องค์ประกอบของกฎหมายน้ำบาดาล คือ มีความลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาลก่อนจึงจะใช้น้ำบาดาลได้ หากไม่มาขอ อนุญาตใช้น้ำบาดาล จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายน้ำบาดาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือนหรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่ง ท่าน รมว.ทส. ได้ลงนาม แต่งตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล/อบต. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล โดย ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งก่อนถ่ายโอนภารกิจ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะจัดฝึกอบรม เรื่องน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม เทศบาล/อบต. อาจต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับ การบังคับใช้กฎหมายน้ำบาดาล การที่จะให้ประชาชนมาขออนุญาต อาจจะเกิดปัญหา ความไม่พึงพอใจบ้างแต่ก็มีความเห็นว่า ควรเริ่มต้นจากตัวของเรา หรือญาติของเรา ที่มีบ่อน้ำบาดาลมาก่อนให้มาขออนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยทำเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักใน คุณค่าและความสำคัญของน้ำบาดาล และถ้าเริ่มต้นแนะนำให้มาขออนุญาตได้ 1 คน คนที่ 2 3 .... ให้มาขออนุญาต คงจะสำเร็จได้ไม่ยากเกินไป
คำถามคันใจ บ่อน้ำบาดาลที่ทราบความลึกที่ต้องการจะเจาะว่าไม่ถึงชั้นน้ำบาดาลจำเป็นต้องขอรับใบอนุญาตหรือไม่
  ตอบ :         บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อต้องขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลก่อนทุกบ่อ เว้นแต่มีเจตนาชัดเจนว่า เจาะไม่ถึงชั้นน้ำบาดาลตามกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องขอรับใบอนุญาต
  ใบอนุญาต
คำถามคันใจ
ในการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลเมื่อดำเนินการสำรวจแล้วพบว่าสภาพบ่ออยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ดี  ทางช่างของกรมเห็นควรให้ทำการเป่าล้างบ่อก่อน และทาง อปท. ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะรับการถ่ายโอน อยากทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างไร
  ตอบ :         ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุด เพื่อของบประมาณในการซ่อมให้อยู่ในภาพใช้งานได้ดีเพื่อถ่ายโอนให้ อปท. ต่อไปแล้ว
คำถามคันใจ บ่อน้ำบาดาลสาธารณะและบ่อของเอกชนจะต้องเก็บค่าวิเคราะห์น้ำด้วยหรือไม่
ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่ผ่าน สามารถขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่
  ตอบ :         การอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล จะต้องวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลก่อน ถ้ามีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานบริโภคได้ จึงจะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ และจะต้องเก็บค่าวิเคราะห์น้ำด้วยหรือไม่นั้น ให้พิจารณาดังนี้
    1.กรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและมีรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมาพร้อมด้วยแล้ว ไม่ต้องเรียกเก็บค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
    2.กรณีที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาลยังไม่มีรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลมาประกอบการพิจารณา ต้องดำเนินการดังนี้
        (1)ผู้ขอรับใบอนุญาตเก็บตัวอย่างน้ำส่งให้เจ้าหน้าที่นำน้ำตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเสียค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างละ 1,200 บาท
        (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะดำเนินการเอง โดยสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ที่ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือจะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำก็ได้ แต่ต้องเป็นบริษัทเอกชนที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ และการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำนั้นจะต้องวิเคราะห์ตามเกณฑ์ หรือ พารามิเตอร์ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด
คำถามคันใจ การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ดูได้จากที่ไหน
  ตอบ :         ปัจจุบันการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หากอยู่ในเขตจังหวัดที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุมัติ อนุญาตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต จะต้องใช้รหัสหมายเลข อปท. มาแทนรหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาลจังหวัดแบบเดิม ซึ่งสามารถดูรหัสหมายเลขของ อปท. ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.thailcocaladmin.go.th)
คำถามคันใจ การต่ออายุใบอนุญาต หากใบอนุญาตหมดอายุแล้ว จะให้ดำเนินการอย่างไร
  ตอบ :         ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ข้อ 1 กำหนดว่า การต่อใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ดังนั้น หากใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่ ตามแบบ นบ. 2
คำถามคันใจ การโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล pdf
  ตอบ : >>>pdf<<<
  การจัดเก็บรายได้
คำถามคันใจ รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาลจัดสรรให้ท้องถิ่นเมื่อไหร่ อย่างไร
  ตอบ :         การจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียม ได้มีการจัดสรรไว้ในเบื้องต้นแล้ว คือ ค่าธรรมเนียม คำขอรับใบอนุญาต ฉบับละ 10 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาทรวม 510 บาท จะเป็นรายได้ของ อบต. ทั้งหมด สำหรับรายได้จากค่าใช้น้ำบาดาล จะต้องส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในอัตราร้อยละ 50 และเป็นรายได้ของแผ่นดินร้อยละ 50 ส่วนในอนาคตอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ท้องถิ่นนำส่งได้รับส่วนแบ่งจากเงินค่าใช้น้ำบาดาลด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ การกระจายอำนาจฯ กำหนด
คำถามคันใจ อยากทราบหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล
หากการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลย้อนหลังหรือไม่
ถ้าเอกชนไม่ยินยอมชำระค่าใชน้ำบาดาลจะต้องดำเนินการอย่างไร
  ตอบ :         กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ได้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลไว้ 3 ประเภท คือ ประเภท อุปโภคบริโภค ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรม บริการ และ การค้า) ประเภทเกษตรกรรม (เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์) หากการใช้น้ำบาดาลอยู่ในพื้นที่ที่ระบบประปา (กปน. และ กปภ.) ยังไม่สามารถให้บริการได้ ถ้าเป็นการใช้น้ำประเภทอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม จะได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล แต่ถ้าเป็นการใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ จะได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ำบาดาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จึงเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลด้วย ถ้าไม่ชำระ ค่าใช้น้ำบาดาลตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเพิ่มเป็นร้อยละตามอัตราที่กฎหมาย กำหนดเช่นกัน หากผู้ใช้น้ำมีหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลไม่ยอมชำระค่าใช้น้ำบาดาล พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่/เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 สามารถกล่าวโทษร้องทุกข์ดำเนินคดีให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลต่อไป
คำถามคันใจ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลอีกครั้งหรือไม่
  ตอบ :         เรื่องการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะชี้แจงและแนะนำ เทศบาล/ อบต. อีกครั้งให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริงก่อนที่จะให้จัดเก็บค่าใช้น้ำจริงๆ
  กฎหมาย
คำถามคันใจ จะดำเนินการอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
  ตอบ :         ต้องใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจว่า พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 มีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์และป้องกันน้ำบาดาลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไม่ให้ เสียหายและสามารถนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
คำถามคันใจ เหตุใดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ไม่สามารถขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  เนื่องจากนักบริหารงานช่างมาจากสายงานเดียวกับตำแหน่งนายช่าง และ ผอ.กองช่าง
  ตอบ :         เนื่องจากก่อนการถ่ายโอนภารกิจและก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับสถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร "พนักงานเจ้าหน้าที่" สำหรับช่างและนายช่างของเทศบาล/อบต. และในระหว่างการฝึกอบรมได้มีการสอบถาม ข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล/อบต. ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจากข้อมูลที่ได้ไม่มีตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ดังนั้นในเบื้องต้นจะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น นายช่าง และช่างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นและเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนไประยะหนึ่งแล้วจะมีการแก้ไขให้ครอบคลุมตำแหน่งอื่นให้ครบถ้วนต่อไป
คำถามคันใจ ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
  ตอบ :         เมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจแล้ว เทศบาล/อบต. ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ
คำถามคันใจ เทศบาล/อบต. ดำเนินการอย่างไรกับบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม
  ตอบ :         แจ้งให้ผู้ใช้น้ำบาดาลหรือผู้ครอบครองมาขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
คำถามคันใจ บ่อน้ำบาดาลที่มีความลึกไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดที่มีใช้อยู่ จะดำเนินการอย่างไร
  ตอบ :         เทศบาล/อบต. ควรจะสำรวจบ่อน้ำบาดาลและทำประวัติบ่อดังกล่าวไว้ทุกบ่อ ทั้งนี้เทศบาล/อบต. จะได้ประโยชน์จากการสำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาล คือ ทราบได้ว่าพื้นที่ใดมีน้ำบาดาลในระดับที่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตรต้องปฏิบัติตามกฎหมายพื้นที่ใดมีน้ำบาดาลในระดับตื้นไม่ต้องขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
คำถามคันใจ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล/อบต. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านน้ำบาดาลไม่มากนัก หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง ทบ. จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
  ตอบ :         เมื่อ ทบ. ได้ถ่ายโอนภารกิจมาให้แล้ว ทบ.จะไม่ปล่อยให้ เทศบาล/อบต. ดำเนินการ ตามลำพัง แต่ให้คำแนะนำ (เป็นพี่เลี้ยง) ให้ความช่วยเหลือด้านการควบคุม กำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรของ เทศบาล/อบต. ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิค ด้านวิชาการ และกฎหมายน้ำบาดาลเป็นระยะๆ จะทำให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  เรื่องควรรู้
คำถามคันใจ ในการถ่ายโอนภารกิจจะดำเนินการพร้อมกันทุก เทศบาล/อบต. หรือไม่
  ตอบ :         ในปี 2554 จะถ่ายโอนเฉพาะ เทศบาล/อบต. พื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง คือ นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดอื่นๆ จะทยอยถ่ายโอนในปีถัดไป โดยคาดว่าจะสามารถ ถ่ายโอนได้ทุกจังหวัดภายในปี 2557
คำถามคันใจ เทศบาล/อบต. สำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาลแล้ว พบว่า มีบ่อน้ำบาดาล จำนวน 30 บ่อแต่ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ ทบ. ส่งให้ตรวจสอบ มีจำนวน 15 บ่อ บ่อที่เหลือจะให้ดำเนินการอย่างไร
  ตอบ :         การสำรวจบ่อน้ำบาดาล (บ่อสาธารณะ) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบข้อมูลบ่อน้ำบาดาล ที่มีอยู่ทั้งสิ้นมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่สำรวจได้จริงไปปรับปรุง ให้เป็นข้อมูลเดียวกันที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ตรงกัน ดังนั้นจึงขอให้ เทศบาล/อบต. สำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด โดยให้บันทึกรายละเอียดในแบบสำรวจ ด้วยว่าสภาพบ่อเป็นอย่างไร ใช้ได้ หรือไม่ได้
คำถามคันใจ การสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดหลุมยุบจริงหรือไม่
  ตอบ :         การสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดหลุมยุบจริงหรือไม่นั้น ต้องดูข้อเท็จจริงจากสภาพพื้นที่ เช่น การเกิดหลุมยุบบริเวณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานั้น เกิดจากการทำเหมืองเกลือ โดยเจาะบ่อลงไปในแหล่งเกลือหินและอัดน้ำจืดลงไปละลายเกลือหินแล้วสูบขึ้นมานำเข้า กระบวนการผลิตเกลือ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการทำเหมือง เรียกว่า เหมืองละลาย เมื่ออัดน้ำจำนวนมากลงไปละลายเกลือทำให้เกิดเป็นโพรงเมื่อส่วนบนของ โพรงเกลือถูกน้ำละลายจะทำให้ความหนาของเกลือบางลงจนถึงระดับหนึ่งที่ไม่สามารถ รับน้ำหนักบนผิวดินได้ก็จะยุบตัวลงมา ในลักษณะหลุมกลมๆ หรือในกรณีที่เกิดหลุมยุบ ในที่อื่นๆ เช่น ในหินปูนซึ่งอยู่ใต้พื้นดินเมื่อถูกน้ำซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายได้ดี ละลาย นานเข้าก็จะเกิดเป็นโพรง เป็นถ้ำใต้พื้นดิน ด้านบนของถ้ำจะถูกละลายบางลง เมื่อได้รับ แรงกดทับ หรือเกิดการเคลื่อนตัวของโลก ก็จะทำให้พื้นที่ด้านบนของถ้ำพังยุบลงมา ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการสูบน้ำบาดาล
คำถามคันใจ บ่อน้ำบาดาลที่ เทศบาล/อบต. มี 30 บ่อ บ่อน้ำบาดาลที่ ทบ. ส่งให้ตรวจสอบ มี 15 บ่อ
บ่อน้ำบาดาลที่เหลือจะให้ เทศบาล/อบต. ดำเนินการอย่างไร
  ตอบ :         ปรับปรุงฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและบ่อน้ำบาดาลของ เทศบาล/อบต. ให้ข้อมูลตรงกันก่อนและดำเนินการถ่ายโอนต่อไป
คำถามคันใจ ประวัติบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ใช่หรือไม่
  ตอบ :         ประวัติบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่สามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ( www.dgr.go.th )
คำถามคันใจ บ่อน้ำชนบทจำเป็นต้องมีมาตรวัดปริมาณน้ำทุกบ่อหรือไม่ เช่น บ่อน้ำใช้อุปโภคบริโภค หรือใช้ในเกษตรกรรม กรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง
  ตอบ :         ผู้รับใบอนุญาตน้ำบาดาล ต้องตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำทุกบ่อ ยกเว้นบ่อน้ำบาดาลขนาด ไม่เกิน 100 มม. ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้าน จัดสรรตามมติ คณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2538 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538
คำถามคันใจ บ่อน้ำบาดาล (บางบ่อ) ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด จะต้องให้มีผู้มาขออนุญาตหรือไม่
  ตอบ :         ให้สอบถามผู้ที่อาศัยในบริเวณนั้น อาจจะมีผู้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้เจาะน้ำบาดาล เจาะเมื่อใด เจาะลึกเท่าใด เป็นต้น หากไม่มีผู้ใดทราบ ให้หมายเหตุใบแบบสำรวจไว้ด้วย และถ้ามีหลักฐานว่าบ่อน้ำบาดาลนั้นได้มีการโอนให้ท้องถิ่นแล้ว จะต้องดำเนินการขอรับ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง
คำถามคันใจ ถ้าต้องการทราบรายชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถตรวจสอบได้ที่ใดและขอข้อมูลได้หรือไม่
  ตอบ :         ช่างเจาะน้ำบาดาลที่ผ่านการฝึกอบรม มีรายชื่อประกาศไว้ที่ สทบ.เขต ทุกเขต สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด และประกาศในเว็ปไซต์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หากจะขอข้อมูลรายชื่อ ขอได้ที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
คำถามคันใจ สมมติว่าผลวิเคราะห์น้ำบาดาลไม่ผ่านการวิเคราะห์สามารถขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่
  ตอบ :         ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการขอใช้น้ำเพื่ออะไร หากเป็นอุปโภคบริโภคก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ แต่หากเป็นการใช้ที่ที่ไม่เกี่ยวกับการดื่มกินก็อาจอนุโลมให้ใช้ได้ โดยหมายเหตุว่าน้ำบาดาล จากบ่อนี้มีลักษณะทางกายภาพอย่างไรเหมาะสำหรับนำไปใช้ในลักษณะใด
     
กระดานสนทนา
     
 
 
   
   

page views
Benefits

 

 

 

 

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1078 โทรสาร อีเมล์